Zámek – v roce 1968 – z náměstí od východu

pohlednice odeslaná v roce 1968

pohlednice odeslaná v roce 1968

Tento snímek hlavního průčelí rokytnického zámku můžeme datovat přibližně do roku 1968. Je zajímavý hned z několika důvodů. Předně je dokladem podoby zámku a jeho okolí ještě před rekonstrukcí eternitového střešního pláště a ohradní zdi vlevo před vstupem do zámku. Rovněž velmi dobře je zachycen stav v té době již značně zanedbané části původní historické zeleně vlevo před zámkem nad ohradní zdí, i když keře podél přístupové cesty k zámku jsou až z období po druhé světové válce. Povrch náměstí je dlážděný, stejně tak jako přístupová cesta k zámku. Komíny nad střechou jsou sice již ve špatném stavu, nicméně se zřetelnými původními zdobnými prvky (komínové hlavice, římsy). Vlevo nad hřebenem střechy si lze vedle tyče hromosvodu povšimnout i horní hrany původního komína, jehož nadstřešní část byla později, zřejmě při rekonstrukci střechy, ubourána. Potřebu větší údržby zámku dobře demonstruje např. chybějící dešťový svod.
Motocykl v popředí je velmi pravděpodobně Jawa 250 – kejvačka.
Zdroj: Archiv autora